Τερηδόνα και περιοδοντική νόσος - Συστάσεις για την ομάδα παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών